Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE FIRMY PROFI LIGHTING

SPOL. S. R. O. Č. 1/2011

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv vznikajících na základě potvrzených nabídek (objednávek) mezi odběrateli a firmou PROFI lighting spol. s. r. o. jako dodavatelem.

 • Dodavatel se zavazuje dodat uvedené zboží v odpovídajícím množství, kvalitě a uvedeném termínu. Při zálohových fakturách běží termín dodání ode dne zaplacení zálohy.
 • Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu za dodané zboží za těchto podmínek:
  • varianta a)
   - záloha se splatností 7 dní od odsouhlasení nabídky v uvedené výši 
   - doplatek dle dohody: při převzetí zboží platba v hotovosti nebo připsáním částky na účet prodávajícího v den odběru nebo splatnost dle dohody od data dodání nebo výzvy k odebrání zboží. Při nezaplacení zálohy nebude zboží vydáno, bude vydáno až po zaplacení zálohy i doplatku. Platba je pokládána za provedenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.
  • varianta b)
   - faktura v celkové výši dle nabídky se splatností dle dohody po dodání zboží (při dlouhodobé spolupráci a zaplacení předchozích realizovaných nabídek, objednávek).
 • Účastníci obchodních vztahů se řídí těmito obchodními podmínkami a sjednávají, ve smyslu § 369 Obchodního zákoníku, pro případ prodlení odběratele s placením odsouhlasené ceny, úrok z prodlení ve výši 0,06% z dlužné částky za každý den prodlení. Do zaplacení celé částky zůstává zboží majetkem dodavatele, v daném případě firmy PROFI lighting spol. s. r. o. Při dohodě o stornování odsouhlasené nabídky nebo objednávky odběratelem má dodavatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 70% ceny, která je splatná do 10 pracovních dnů od provedení storna objednávky. Při nesplnění termínu dodání má odběratel nárok na slevu 0,06% za každý den prodlení.
 • Projekt a výpočet osvětlení: v případě, že odběratel požaduje po dodavateli výpočet osvětlení nebo projektové práce pro daný objekt, má dodavatel nárok požadovat zálohu dle velikosti projektu minimálně ve výši 5.000,00 Kč. Tato záloha se v případě objednání svítidel přepisuje na zálohu daného zboží. V případě, že odběratel svítidla neobjedná, propadá záloha dodavateli jako platba za provedené projekční práce.
 • Tyto obchodní podmínky se uzavírají dle pravé a svobodné vůle účastníků. Otázky neřešené se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku ČR a dalších obecně platných předpisů.
 • Závěrečné ustanovení: Odběratel odsouhlasením nabídky (objednávky) souhlasí s obchodními podmínkami firmy PROFI lighting spol. s. r. o. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.profilighting.cz a jsou platné k danému dni odsouhlasení nabídky (objednávky).
 • Dodavatel: 
  PROFI lighting spol. s. r. o., Sluneční náměstí 2583/12, 158 00 Praha 5
 • Registrace: Dodavatel je registrován v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83603, IČO: 26458462, DIČ: CZ26458462, 
  č. účtu: 242506258/300 Československá obchodní banka

V Praze, dne 1. 3. 2013 

Luboš Marek
Jednatel společnosti